foto

Privacy en Cookies

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Catalyst. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsookmet de verwerking zelf.

1. Artikel 1 – Algemeen

1.1. Catalyst leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. Catalyst stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Catalyst.

2. Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

2.1.1. Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;

2.1.2. Categorie 4: via cookies;

2.1.3. Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. Catalyst kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

2.2.1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

2.2.2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

3. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Catalyst zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

3.1.1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van onze Catalyst om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

3.1.2. Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

3.1.3. Categorie 3: cookies;

3.1.4. Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Catalyst, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de aactiviteiten van Catalyst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Catalyst zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Catalyst uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Catalyst zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Catalyst uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Catalyst zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Catalyst en u.

5. Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Catalyst. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of per post naar Catalyst, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacycommissie. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Catalyst aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Catalyst en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de website.

Niet-functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van het gebruik van de website.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

Uw toestemming

Bij doorgaan van het bezoek gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.